Showing: 21 - 24 of 24 RESULTS

Iberia

بیست و یک روز در ایبریا: یادداشت های سفر به پرتغال و اسپانیا ~ فروردین 1387 مسیر پیموده شده که با نوار قرمز نشان داده …

Southland

سبزتر از بهشت: یادداشت های گشت و گذار یک ماهه در جزیره جنوبی زلاندنو ~ بهمن و اسفند 1386 دوستی به شوخی می گفت اگر …

China

یادداشتهای سفر به چین ؛ سرزمین امپراطورها…  (اسفند 85 و فروردین 86)     (این سفرنامه طوری نوشته شده که ضمن ثبت همه وقایع، میتواند …

India

يادداشت هاي سفر به هند، سرزمین غرائب   قرار است پرواز ماهان ساعت يك ربع به 10 شب پنجشنبه از فرودگاه امام انجام شود اما مگر …