نیش اشتر نه از ره کین است          نوشداروی زخم دیرین است

آرزوی تمامی شتران                 خواندن نسخه ای دگر زین است

گشته ام جمله راه حلها را             بهترین مرهم و دوا این است

نیشی از این شتر اگر خوردی    نوش جانت بخور که تسکین است

درشترنامه شرح حال بزول            بازخوانا که جای تحسین است

گر تو هم تلخ نیشکی داری            باز کن! هندوانه شیرین است

دانلود فایلتاریخ انتشارشماره
4.1 MBشماره آ خر بهار 9014
4.27 MBبهمن و اسفند 8913
8.31 MBدی و آذر8912
8.99 MBمهر و آبان 8911
7.62 MBخرداد 8910
6.38 MBاردیبهشت899
3.95 MBفروردین 898
3.8 MBاسفند 887
4.92 MBبهمن 886
1.8 MBدی 885
4.6 MBآذر 884
3.1 MBآبان 883
2.5 MBاردیبهشت882
2.4 MBبهمن 871