آخرین شماره
بهار90

نیش اشتر نه از ره کین است          نوشداروی زخم دیرین است

آرزوی تمامی شتران                 خواندن نسخه ای دگر زین است

گشته ام جمله راه حلها را             بهترین مرهم و دوا این است

نیشی از این شتر اگر خوردی    نوش جانت بخور که تسکین است

درشترنامه شرح حال بزول            بازخوانا که جای تحسین است

گر تو هم تلخ نیشکی داری            باز کن! هندوانه شیرین است


آرشیو نشریه
دانلود فایل
  
تاریخ انتشار شماره
4.1 MB شماره آ خر بهار 90 14
4.27 MB بهمن و اسفند 89 13
8.31 MB دی و آذر89 12
8.99 MB مهر و آبان 89 11
7.62 MB خرداد 89 10
6.38 MB اردیبهشت89 9
3.95 MB فروردین 89 8
3.8 MB
اسفند 88
7
4.92 MB بهمن 88 6
1.8 MB دی 88 5
آذر 88
4
آبان 88
3
اردیبهشت88
2
بهمن 87
1

ارسال مطلب یا پیشنهاد

نیش شتر در فیس بوک