نیش شتر، نام نشریه‌ای طنز و سرگرم کنننده دانشجویی است که در دانشگاه شریف با  هدف پرداختن و انتقاد از مسایل  آموزشی و پژوهشی به صورت ماهنامه و سپس گاهنامه چاپ  می شد و در پایان عمر خود حتی به تیراژ دوهزارنسخه رسید شعر زیر در یکی از شماره های نشریه چاپ شد و بیت نخستین آن تبدیل به شعار نشریه شد

نیش اشتر نه از ره کین است          نوشداروی زخم دیرین است

آرزوی تمامی شتران                 خواندن نسخه ای دگر زین است

گشته ام جمله راه حلها را             بهترین مرهم و دوا این است

نیشی از این شتر اگر خوردی    نوش جانت بخور که تسکین است

درشترنامه شرح حال بزول            بازخوانا که جای تحسین است

گر تو هم تلخ نیشکی داری            باز کن! هندوانه شیرین است

دانلود فایل تاریخ انتشار شماره
4.1 MB شماره آ خر بهار 90 14
4.27 MB بهمن و اسفند 89 13
8.31 MB دی و آذر89 12
8.99 MB مهر و آبان 89 11
7.62 MB خرداد 89 10
6.38 MB اردیبهشت89 9
3.95 MB فروردین 89 8
3.8 MB اسفند 88 7
4.92 MB بهمن 88 6
1.8 MB دی 88 5
4.6 MB آذر 88 4
3.1 MB آبان 88 3
2.5 MB اردیبهشت88 2
2.4 MB بهمن 87 1